TX Logistik tilbake med egen lisens i Sverige

   

Som de fleste husker, mistet TX Logistik AB sin hovedlisens i Sverige høsten 2015. Dermed falt også B-lisensen selskapet hadde i henholdsvis Norge og Danmark. I Norge var selskapet tungt inne i både flis- og tømmertransport, da lisensen falt.

Selskapet har dog klart å holde seg flytende gjennom samarbeid med andre operatører. Blant annet CFL Cargo.

Nå har selskapet igjen fått innvilget lisens i Sverige. Man kan nå lese følgende i Transportstyrelsens oversikt over jernbaneforetak med lisens i Sverige:

Mirko Pahl, CEO i TX Logistik AG, sier til svenske Åkeritidningen at planen er å være tilbake på danske spor i 2. kvartal 2018. Retur til Norge er planlagt til 3. kvartal 2018.

TX Logistik AB er datterselskap til tyske TX Logistik AG, som i sin tur har italienske eiere. Det er all grunn til å anta at eierne vil følge nøye med hva som skjer i Sverige denne gangen. Ingen tvil om at TX Logistik vil bli en mektig konkurrent også for alle som bedriver godstrafikk på jernbane her til lands.

Les mer om saken i svenske Åkeritidningen:

http://www.akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2018/01/18/tx-logistik-ater-pa-sparet-i-sverige

Les mer om TX Logistik på dere hjemmeside:

http://www.txlogistik.eu/

 

Reklamer

Saga Rail skal konkurrere med SJ

 

Stadig noen friske innslag hos broderfolket i øst….

Det nyetablerte jernbaneselskapet Saga Rail AB annonserer nå at de ønsker å ta opp kampen med SJ på strekningen Stockholm – Linköping. Foreløpig planlegger de å kjøre «ukeslutt»-tog.

Som det fremgår av bildene, er designet på de gamle X10 – togsettene også av det litt mer eksotiske slaget……….

Les mer om saken:

http://www.jarnvagsnyheter.se/20180117/7258/saga-rail-vill-ta-andelar-av-sj-pa-strackan-stockholm-linkoping

Sjekk ut hjemmesiden til det nye selskapet:

https://www.sagarail.se/

Det er foreløpig litt uklart hvordan det blant annet forholder seg med lisens og slike ting. Så langt ligger det ikke noe ute på Transportstyrelsens sider. Nå kan naturligvis selskapet ha inngått en avtale med andre selskap som har lisens til å drive persontrafikk. Hector Rail er vel kanskje ikke ett dårlig tips…..

https://jarnvagsfordon-etjanster-jv.transportstyrelsen.se/ExternaTjanster.wp/Tillstand/CurrentRailway

 

Bråstopp for Follobane-prosjektet?

Flere av underentreprenørene ved Follobane-prosjektet sliter igjen med å få oppgjør fra den italienske hovedentreprenøren Condotte. Fra Italia meldes det nå om at Condotte er på konkursens rand.

Også sommeren 2017 kom det meldinger om manglende betaling til underentreprenørene ved Follobane-prosjektet. Den gangen fikk Condotte ordnet opp i tolvte time.

Det meldes nå om at Bane NOR skal i krisemøte i Roma, i løpet av dagen.

Ett utdrag fra dagens lederartikkel på bygg.no:

«EPC Civil Oslo S har på flere måter vært en utfordrende parsell for Bane NOR på Follobaneprosjektet. Først avlyste Bane NOR (da Jernbaneverket) tilbudskonkurransen om Follobanens innføring til Oslo S på grunn av manglende konkurranse – noe som vakte sterke reaksjoner fra konstellasjonen Skanska Norge AS og Ed. Zublin (Tyskland), som sto igjen som eneste tilbyder. Deretter ble jobben lyst ut på ny, og Condotte ble foretrukket som kontraktspart. Deretter valgte Skanska å gå til retten ettersom de mente at Bane NOR skulle avvist Condottes tilbud på Oslo S-parsellen. Skanska vant frem med kravet om positiv kontraktsinteresse, og ble i Oslo tingrett tilkjent 305 millioner kroner samt saksomkostninger på i underkant av 1,6 millioner kroner. Senere anket Bane NOR denne dommen til Borgarting lagmannsrett – hvor saken ennå ikke er behandlet. Deretter kom Condottes betalingsproblemer som medførte stopp i deler av arbeidet i fjor sommer – og nå står entreprenøren altså på ny foran store økonomiske utfordringer. Siste del av historien i denne saken er ikke sagt. De nærmeste dagene, eventuelt ukene, vil bli avgjørende for de to parsellenes fremdrift.»

Historien gjentar seg….. De fleste av oss har veiprosjektene på Sørlandet og E6 langs Mjøsa, friskt i minne.

Les mer om saken på E24.no og bygg.no:

https://e24.no/naeringsliv/follobane-entreprenoer-trues-av-konkurs/24228919

http://www.bygg.no/article/1339476

 

Taraldsvik Maskin ønsker å kjøre persontog på Ofotbanen

 

Foto: fremover.no

Entreprenørselskapet Taraldsvik Maskin i Narvik ønsker å kjøre chartertog på Ofotbanen. Selskapet som hadde ett økonomisk tungt år i 2016, har snudd den negative trenden og satser nå frisk fremover i 2018. Taraldsvik har de senere årene satset tungt på vedlikehold av infrastruktur i jernbanesektoren.

Selv om dette må sies å ligge noe på siden av hva selskapet ellers driver med, pusler de nå altså med tanken på å kjøre persontog på Ofotbanen. Om dette lar seg realisere, gjenstår naturligvis å se.

Taraldsvik Maskin har søkt Statens Jernbanetilsyn om dispensasjon fra Togframføringsforskriften. I søknaden heter det blant annet:

«Taraldsvik Maskin AS (TM) søker med dette om dispensasjon fra Togfremføringsforskriftens §6.3.1 om
ombordansvarlig i tillegg til fører. TM ønsker å fremføre enmannsbetjente tog på strekningen Narvik –
Riksgrensen – Narvik.

TM ønsker å kunne fremføre toget med fører som ombordansvarlig med en vogn åpen. Ved fremføring av
motorvogn type BM 69 skal kun en av tre vogner være åpne når fører er ombordansvarlig uten opplært
Togguide.

Ved fremføring av motorvognsett av type BM 69 der alle vognene er åpne skal det være opplært Togguide
om bord. Fører vil i begge tilfeller ivareta pliktene som tillegger Ombordansvarlig.

Det søkes om dispensasjon fra kravet i Togfremføringsforskriftens §6.3 ved fremføring med diesel
motorvogn type Y1 samt ved fremføring av elektrisk motorvogn type BM 69G. Ved fremføring av
elektrisk motorvogn type BM 69G skal kun 1 vogn (nærmest fører) være åpen for passasjerer når toget
ikke er betjent med Togguide.»

Det blir svært interessant å se hvordan Statens Jernbanetilsyn ser på muligheten for enmannsbetjente tog. Flere av selskapene som jobber med anbud på de utlyste jernbanepakkene, ønsker også en avklaring på hvorvidt det kan åpnes for at fører også kan tjenestegjøre som ombordansvarlig. Selv om man f.eks i Sverige har denne muligheten, tillater ikke den norske Togframføringsforskriften noe slikt pr. i dag. Åpner man for at det kan fremføres tog med lokomotivfører som ombordansvarlig, vil dette naturligvis ha en økonomisk side for operatørene. Skulle Taraldsvik få innvilget dispensasjon fra Togframføringsforskriften, vil dette kunne bane vei for andre aktører. NSB hadde «før i verden», en bestemmelse som tillot lokomotivfører å være togfører i persontog, dersom toget ble fremført med motorvognsett og bare en vogn var åpen. (ref NSB trykk 401, § 164.2 og trykk 405.1) Dispensasjonssøknaden fra Taraldsvik Maskin innholder klare momenter fra disse gamle bestemmelsene hos NSB.

Les mer om Taraldsvik Maskin på deres hjemmeside:

http://www.taraldsvik.no/

Sjekk ut regnskapene for selskapet her:

https://www.proff.no/selskap/taraldsvik-maskin-as/narvik/maskinentrepren%C3%B8rer/PN4831176I1332/

Last ned Togframføringsforsrkiften her:

Togframføringsforskriften

 

Green Cargo tar i bruk Traxx AC 3/ BR 187 i Norge

 

Foto: 187.400 og 401 i Fjellstallen

Green Cargo Norge har nå startet kursing av lokomotivpersonalet på «last mile»- lokomotivet Traxx AC 3/ BR 187.

Selskapet har nå mottatt følgende enheter fra Railpool for bruk i Norge: 187.401 – 404.

Les mer om testing av lokomotivtypene her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/03/31/testingen-av-br-187-traxx-ac-3-skrider-frem/

https://railway2016.wordpress.com/2017/02/27/provekjoringen-av-traxx-ac-3-br-187-starter-i-uke-10/

Førerhåndbok for Traxx AC3/ BR 187 kan lastes ned her:

Førerhåndbok Traxx AC3/ BR 187

 

Ett tilbakeblikk på jernbaneåret 2017

Nå kan vel ikke 2017 defineres som det mest dramatiske året for jernbanesektoren i Norge, men noen saker fortjener å nevnes når man skal gjøre en oppsummering.

Anbudskonkurranse i persontrafikken & jernbanereformen

I januar ble det kjent at følgende 8 selskap er pre-kvalifisert for å delta i den kommende anbudskonkurransen: MTR, SJ, NSB, Flytoget, Arriva, Go-head, Boreal og Keolis.

Mange var også naturligvis spent på hvordan Stortingsvalget i september, med en eventuell ny regjering, ville påvirke den pågående jernbanereformen. Nå ble det blå valgseier, og Samferdselsminister Solvik-Olsen fikk fornyet sitt mandat. Jernbanereformen fikk naturlig nok fornyet kraft, og anbud i persontrafikken vil bli en realitet i 2018. Planlagt kontraktsignering på den første trafikkpakken, er lagt til juni 2018. (Trafikkpakke Sør). Oppstart for selskapet som vinner anbudet, er planlagt til juni 2019.

Les mer om selskapene som er pre-kvaifisert:

https://railway2016.wordpress.com/2017/01/19/8-selskap-er-na-pre-kvalifisert/

Les  mer om anbudskonkurransen på sidene til Jernbanedirektoratet:

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/togkonkurranse/

Fra Jernbaneverket til BaneNor

Fra 1.januar 2017 forsvant forvaltningsselskapet Jernbaneverket, og det nye statsforetaket BaneNor SF overtok ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Det nye navnet BaneNor, har forbausende raskt blitt innarbeidet i folks bevissthet.

Les mer om overgangen fra Jernbaneverket til BaneNor:

https://railway2016.wordpress.com/2017/01/02/fra-jernbaneverket-til-bane-nor/

Moelven

Etter at mesteparten av papirproduksjonen i Norge forsvant, har Moelven som mange andre, blitt avhengig av å få eksportert blant annet flis. Mesteparten av flisa fra Moelvens sagbruk selges til BillerudKorsnäs i Gävle. (Noe går riktignok til biobrensel) Moelven og Viken Skog samarbeider også om eksport av tømmer til Sverige. Også her er det BillerudKorsnäs som er mottager. Dog er det anlegget i Frövi utenfor Örebro som er mottager for tømmeret.

Transport av tømmer og flis egner seg godt for jernbane. Etter noen år med ustabile leverandører, ser det nå ut som Moelven har etablert ett langsiktig forhold til konstellasjonen Grenland Rail/ Green Cargo. Da Rush Rail gikk overende i desember 2016, etablerte Moelven en ett-årig avtale med GR/ GC. Den 10.oktober ble det offentlig kjent at Moelven hadde skrevet en ny tre-årig avtale med samme leverandør-par. Samtidig ble frekvensen øket fra 6 tog pr. uke, til 7 tog pr. uke f.o.m R18. Avtalen innebærer at Grenland Rail skal forestå transporten mellom Kongsvinger og Moelvens ulike anlegg i Norge, og Green Cargo trekker togene mellom Kongsvinger og henholdsvis Frövi og Gävle.

Les mer om avtalen her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/10/10/grenland-rail-og-green-cargo-forlenger-med-moelven/

Holmen Sidespor

Holmen Sidespor i Drammen, ble bygget om i 2016. Ombyggingen hadde en prislapp på ca. 400 millioner norske kroner. Mens det nye lasteanlegget til Auto Link (Nå Axess Logistics) ble meget bra, var ikke ankomsten til containerdelen (Furuholmen) like godt ivaretatt ifm ombyggingen. CargoNet startet opp en containerpendel mellom Alnabru og Sundland/ Holmen Sidespor den 28.april, men måtte snart gi opp dette, da terminalkostnadene ble for høye. Mye av dette skyldes en omfattende prosess for å få skiftet vognene til/fra lastesporene på Furuholmen. Den 19. august ble det klart at sidesporet skulle bygges om, slik at adkomsten til containerhavnen kunne forseres uten omfattende skifting. Ombyggingen stod ferdig i månedskiftet september/ oktober. Prislappen på denne ombyggingen er ikke kjent. Den 26.oktober startet så den andre store godsoperatøren, Green Cargo, opp sin containerpendel mellom Alnabru og Sundland/ Holmen. Denne går i skrivende stund 2 ganger pr. uke.

Les mer om saken:

https://railway2016.wordpress.com/2016/12/06/holmen-sidespor-apnes/

https://railway2016.wordpress.com/2017/04/28/forste-containertog-til-holmen-sidespor/

https://railway2016.wordpress.com/2017/08/19/holmen-sidespor-bygges-om/

https://railway2016.wordpress.com/2016/12/22/400-millioner-kan-det-vaere-sant/

https://railway2016.wordpress.com/2017/10/26/green-cargo-med-ny-pendel-mellom-alnabru-og-sundland/

 

Andre sidespor  

  

Larvik Havn.                                         Nytt sidespor til Voss Water. 

Etter at NSB Gods la ned sin vognlastvirksomhet rundt år 2000, har vi opplevd massedød blant sidesporene i Norge. Noen sidespor opplever dog fornyet aktivitet. Her kan åpningen av det nye sidesporet til Voss Water på Iveland den 15.juni, nevnes.

Les om åpningen her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/06/15/nytt-sidespor-tatt-i-bruk/

I januar ble det også kjent at man skal renovere jernbaneterminalen i Larvik Havn for nærmere 50 millioner kroner. Nytt spor legges i skrivende stund, og den nye terminalen skal stå ferdig nå i 2018.

Les mer om Larvik Havn her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/01/23/ny-jernbaneterminal-pa-larvik-havn/

Til slutt bør det nevnes at også Terminalen på Rolvsøy har fått fornyet aktivitet i året som har gått. I begynnelsen av oktober kom det første vognlast-toget fra Parma i Italia, til Rolvsøy. Det er logistikkselskapet Collicare som står bak initiativet.  Hector Rail er valgt som leverandør av trekkraft.

Les mer om saken her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/10/17/forste-tog-fra-parma-ankom-mandag/

Lokomotivførerutdanning

Heller ikke i 2017 var det stille rundt lokomotivførerutdannelsen. Etter at lokomotivførerstreiken ble avsluttet høsten 2016, trodde de fleste at dette temaet var utdebattert for en god stund. Streiken ble avsluttet etter at Samferdselminister Solvik-Olsen lovet å utarbeide en nasjonal standard for lokomotivførerutdanningen i Norge. Det var dog noe forbehold som de ulike aktørerene valgte å tone ned………

Det nye Jernbanedirektoratet fikk oppdraget med å utarbeide den nasjonale standarden. I mars 2017 forelå resultatet. Men selv om Statens Jernbanetilsyn allerede før streiken ble avsluttet i 2016, hadde sendt signaler om dette, fikk mange hakeslepp da vedkommende tilsyn den 29.april fastslo at den nasjonale standarden ikke kunne gjøres juridisk forpliktende for jernbaneforetakene. Dette vil stride med jernbanedirektivet fra EU, som Norge gjennom EØS-avtalen er bundet av.

Resultatet av den svært kostbare streiken høsten 2016 ble dermed at man fikk en nasjonal standard som kun er rådgivende ovenfor de som skal utdanne lokomotivførere.

Det hører også med til historien at den 17.oktober ble det kjent at Norsk Jernbaneskole hadde fått godkjent en opplæringsplan som kortet ned lokomotivførerutdanningen fra 18 til 12 måneder…..

Les mer om saken her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/04/29/standard-men-ikke-nasjonal/

https://railway2016.wordpress.com/2017/10/17/lokomotivforerutdanningen-i-norge-reduseres-til-12-maneder/

Den gamle Nortland-gruva i Pajala

I takt med økende malmpriser utover høsten 2017, ble ryktene om ett nytt startforsøk i Pajala stadig sterkere. Det ble etterhvert klart at en svensk investorgruppe skal starte opp prøveutvinning i den gamle Northland-gruva. Oppstarten er planlagt til mai 2018. Ryktene vil ha det til at Grenland Rail er involvert i den omfattende jernbanetransporten som nødvendigvis kommer som en følge av at Narvik er valgt som utskipningshavn også denne gangen. Disse ryktene er dog ikke bekreftet, og andre jernbaneforetak skal vist nok også ha levert inn anbud på transporten.

Det blir uansett svært spennende å se hvordan dette går utover våren og sommeren. Ikke minst om malmprisene holder seg i tiden som kommer.

Les mer om saken her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/09/19/nytt-liv-for-northland-gruva-i-pajala/

Statens Jernbanetilsyn

Statens Jernbanetilsyn har i 2017 blant annet vært på besøk hos Tågåkeriet, Grenland Rail og Hector Rail. I alle disse tilsynene er det avdekket større eller mindre avvik. De alvorligste avvikene ser det ut til at Hector Rail har stått for. Selskapet fikk i november svært korte frister på å tette de alvorligste avvikene, med varsel om inndragelse av lisensen i Norge. Endelig utfallet av dette er foreløpig ikke klart. Men det vil få svært alvorlige konsekvenser for godstransporten på jernbane, både på kort og lang sikt, om selskapet skulle få trukket sin lisens.

Det man kan undres over er at mange av avvikene som avdekkes hos jernbaneoperatørene dreier seg om manglende oppfyllelse av eget regelverk……

Mye mer kunne sikkert skrives om jernbaneåret 2017, men denne oppsummeringen rundes herved av. 2018 kommer til å bli ett år som vil kunne by på mange overraskelser og utfordringer både i person- og godssektoren, så vi har spennende tider i møte! 

God nytt år! 

Lokomotivførerne godkjenner ny pensjonsordning

     

Endringer i pensjonsordningene er ett hett tema om dagen.

Forslag til ny pensjonsordning for lokomotivførerne i NSB og NSB Gjøvikbanen har vært ute til uravstemning blant medlemmene i Norsk Lokomotivmannsforbund. Det ble et klart flertall: 94 % av de som deltok, stemte for den nye ordningen.

Les hele saken her:

http://www.lokmann.no/2017/12/18/ny-tjenestepensjonsordning-godkjent-i-uravstemning/

https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/medlemmene-sa-ja-til-ny-nsbpensjon-6.158.519222.02f1dc8c96

Les mer om detaljene i den nye pensjonsordningen her:

http://www.lokmann.no/2017/12/01/ny-tjenestepensjonsordning-i-nsb-og-nsb-gjovikbanen/

Tømmertog sporet IKKE av på Grorud

Foto: Bane NOR

Det ble meldt om avsporing lørdag kveld, men informasjonen viste seg ikke å være helt korrekt.

CargoNet sporet lørdag kveld, kl. 2328, av med Gt 8061 på Grorud st. Tømmertoget skulle til Charlottenberg. (SE)

I forbindelse med avsporingen ble det blant annet skader på KL-anlegget, signal og sporveksel. Endel tømmer havnet på bakken. Prognose for åpning av strekningen Bryn – Lørenskog er foreløpig satt til mandag 18.desember kl. 0500.

Årsaken til avsporingen er ikke kjent.

Oppdatering fra Bane NOR søndag kveld:

– Det ble først meldt om en avsporing, men etter at vi fikk oversikt over skadestedet så vi at det ikke er en avsporing. Hva som har forårsaket at tømmertoget har mistet deler av lasten undersøker nå både Bane NOR og Statens Havarikommisjon for transport nærmere, sier banesjef i Oslo, Guttorm Moss.

Les hele saken på Bane Nor sine nettsider:

http://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2017/tommertog-sperret-grorud-stasjon/