Green Cargos styre vedtar formelt økning av togproduksjon i Norge

Styret i Green Cargo har i kveld formelt vedtatt følgende økning i sin togproduksjon i Norge:

2 togpar på Bergen og Trondheim, 1 togpar på Sørlandsbanen og 1 togpar på Raumabanen.

Dette er som ventet, og tilsvarer omtrent den togproduksjon Cargolink har i dag.

Dermed er det formelle på plass. Green Cargo vil omgående starte med rekrutteringen av operativt personale til driften i Norge.

                                                             

Reklamer

Sverige kutter lokomotivførerutdannelsen til 44 uker

Det ble høsten 2015 kjent at Sverige kutter sin lokomtivførerutdannelse fra 60 til 44 uker.  Det er også nå kjent at Protrain AB overtar lokomotivførerutdannelsen i Mjølby, i samarbeid med Östsvenska Yrkeshögskolan.

Sverige får nå en utdannelse mer på linje med den danske, som er på 42 uker.  En forkortet utdannelse i skoleregi, vil naturligvis skyve ytterligere utdanning over på jernbaneoperatørene. I Sverige er den nye modellen støttet av alle de store operatørene, deriblant Green Cargo.

Norge kommer således i en særstilling, da man her til lands i 2013 øket utdannelsen fra 12 til18 måneder. Selv om dette kom som ett krav fra NOKUT, for å kunne beholde status som fagskole, vil det på sikt bli svært vanskelig å opprettholde ett system som ligger så langt unna våre nærmeste naboer.  Spesielt svenske førere har blitt ett vanlig syn på norske tog.

En annen ting er om EU tillater oss å ha en utdanning som avviker så mye fra resten av Europa.

Utviklingen i Sverige bidrar naturligvis til at det i Norge diskuteres både i det ene og det andre fagmiljøet. Det vil nok om ikke så altfor lang tid, også skje noe med lokomotivførerutdannelsen i Norge.

Les mer om utdannelsen Protrain tilbyr her:

http://www.protrain.se/utbildning/

 

Cargolink skjerper sikkerheten på sine godstog

Cargolink har siden 2014 hatt en økning i antallet tilfeller med nesten-uhell i tilknytning til lastsikring på sine tog. Cargolink leier inn klargjøringstjenester for sine tog fra ulike operatører. Trafikkreglene for det Nasjonale jernbanenettet (TJN) er klar på hvilke plikter som påligger den som visiterer ett tog før avgang. Men for å legge en ytterligere barriere på dette, innførte Cargolink fra og med den 23.2.2016, en ordning hvor lokomotivfører utfører en kontroll av lastsikringen før avgang.  Dette innebærer blant annet kontroll av at containerdører er stengt, pigger for containerfester står i korrekt stilling ect.

Innføringen av denne ordning har naturlig nok skapt behov for å øke lokomotivførernes oppmøtetid. Hvordan man løser dette i praksis, i en tid da Cargolink er i prosess med å avvikle sin virksomhet, skal være usagt.

Nasjonal Transportplan 2018-2029

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen har i dag fått overlevert grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan 2018 – 2029. Dokumentet er utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket, Statens Vegvesen og Avinor.

I pressemelding skriver Solvik-Olsen blant annet:

«Vi skal ha perspektiver mot 2050, helhetlige løsninger og vektlegge effektiv ressursbruk. Vi skal løfte opp vedlikehold av landets infrastruktur, og sikre en mer effektiv og miljøvennlig bruk av den. Regjeringen har hatt kraftige økninger i bevilgninger til infrastrukturformål, men vi må ta bedre innover oss hvilke muligheter bruk av teknologi utgjør for å bedre reisehverdagen. Vi skal ha mest mulig infrastruktur og det beste reisetilbudet for pengene».

Da gjenstår det å bare å se om fagre ord blir omsatt til virkelighet.

Les mer om saken her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/det-politiske-arbeidet-med-ny-nasjonal-transportplan-settes-i-gang/id2477366/

Norsk Jernbaneskole mangler godkjenning fra Statens Jernbanetilsyn

Vi kan lese i Førerforskriftens § 21 om opplæringsentre:

«Opplæringssentre som utfører opplæring av førere i henhold til § 17 (Førerbevis) skal være godkjent som fagskole etter lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven). Slike opplæringssentre kan også utføre opplæring i henhold til § 18.

Jernbanevirksomheter kan lære opp tilknyttede førere i henhold til § 18. Jernbanevirksomheter som utfører opplæring av andre enn tilknyttede førere må ha godkjenning av Statens jernbanetilsyn.

Opplæringssentre som utfører opplæring av førere i henhold til § 18 (sertifikat) må ha godkjenning av Statens jernbanetilsyn.»

Norsk Jernbaneskole oppgir i brev av den 20.janaur 2016 at de kun har fagskolegodkjenning fra NOKUT, og henviser til fagskoleloven. Man viser til Statens Jernbanetilsyn med spørsmål omkring Tilsynets godkjenningsordninger. Norsk Jernbaneskole kjenner altså selv ikke til hvorvidt de har noen godkjenning fra Statens Jernbanetilsyn eller ikke. Konklusjonen på dette er naturligvis at slik godkjenning ikke foreligger. Norsk Jernbaneskole har riktig nok gjort henvisninger til Førerforskriften i sin opplæringsplan. Problemet er at «egen-vurdering» og synsing bærer seg sjelden juridisk.

En rekke jernbaneforetak i Norge har utstedt sertifikat til sine førere, med basis i at deler av sertifikatopplæringen er foretatt ved Norsk Jernbaneskole. De fleste jernbaneforetak i Norge har forutsatt i sine sikkerhetsstyringssystemer at den del av sertifikatopplæringen som kan gjøres ved Norsk Jernbaneskole svarer ut kravene i Førerforskriften og er godkjent av Statens Jernbanetilsyn.

Statens Jernbanetilsyn aksepterer sikkerhetsstyringssystemer hvor det holder at jernbaneforetakene henviser til Norsk Jernbaneskole. Jernbaneforetakene har gjennom sitt sikkerhetssertifikat godkjenning som opplæringssenter i forhold til § 18. De fleste foretak har hjemlet i sin sikkerhetsstyringssystemer at de aksepterer serifikatopplæring fra Norsk Jernbaneskole, uten å kontrollere dette ytterligere.  Statens Jernbanetilsyn krever at jernbaneforetak som skal gjøre opplæring av egne førere på sertifikatdelen, har opplæring som konkret svarer ut kravene i Førerforskriftens vedlegg V og VI. De henviser gjerne til Norsk Jernbaneskoles sertifikatutdannelse. Uten at man faktisk har gjort en vurdering av om denne fyller kravene i Førerskriften. Man har rett og slett bare forutsatt at dette er i orden. Det stiller seg i skarp kontrast til det Statens Jernbanetilsyn krever av jernbaneforetakene. Tilsynet skriver selv at «utdanning av førere utgjør en av de viktigste delen av jernbaneforetakenes sikkerhetsstyringssystem». Nå har altså Statens Jernbanetilsyn bidratt til at deler selskapenes sikkerhetsstyringssystemer er uten juridisk fundament.

Norsk Jernbaneskoles manglende godkjenning vil komme til å få alvorlige følger for jernbaneforetak som har utstedt sertifikat hvor deler av kompetansegrunnlaget kommer fra skolen. Jernbaneforetak som er blitt forledet til å utstede sertifikat, vil nå måtte gjennomføre kontroll av hvorvidt førere utdannet ved Norsk Jernbaneskole etter 2011 (året da Førerforskiften ble innført i Norge) har opplæring som fyller kravene i Førerforskriftens vedlegg V og VI.

En skal ikke være stort til spåmann for å skjønne at en gransking av Statens Jernbanetilsyn ikke ligger så veldig langt inn i fremtiden.

Tog er blitt god butikk – NSB med rekordoverskudd i 2015

På tross av mye fokus på vanskelighetene med å tjene penger på jernbanevirksomhet, ser det ut som NSB har fått sving på butikken. NSB melder i dag om rekordoverskudd for 2015. Bøkene viser en pluss på 2,8 milliarder.

NSB skriver videre i sin pressemelding:

«Det er gledelig at alle NSB-konsernets forretningsområder nå leverer styrkede resultater – og alle leverer positive driftsresultater, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

– Det er spesielt gledelig at omstillingen i godsvirksomheten nå gir gode resultater. For første gang på åtte år leverer nå CargoNet et positivt driftsresultat på 89 millioner kroner mot -90 millioner kroner i 2014, sier Isaksen.

Persontogvirksomheten hadde et driftsresultat på 1 208 millioner kroner i 2015, opp fra 659 millioner kroner i 2014.

– I fjor var det 72,4 millioner reiser med NSBs tog. Dette er en betydelig vekst fra 2014. Veksten i antall reiser i Norge de siste fire årene er på 26 prosent. Vi ser av foreløpige tall at denne økningen har fortsatt inn i 2016, sier Isaksen».

Les hele pressemeldingen her:

https://www.nsb.no/om-nsb/for-presse/pressemeldinger/nsb-leverer-tidenes-resultat-forbereder-store-endringer

Green Cargo ansetter ny sjef i Norge

Green Cargo AB bekrefter i kveld på sin hjemmeside at Cargolinks tidligere direktør, Kjell Owrehagen, er ansatt for å bygge opp selskapets nye avdeling i Norge. Owrehagen går direkte inn i sin nye stilling hos Green Cargo, og starter umiddelbart med å bygge strukturen som må på plass for å trygge selskapets nye satsing i Norge.

Det ble i går kjent at Green Cargo går inn i Norge med full tyngde, etter at Cargolinks styre sist uke bekjentgjorde at de vil avvikle sin togproduksjon. Målet er at man skal kunne tre inn i alle Cargolinks ruteleier allerede fra den 18.mars. Green Cargo melder fredag at man ikke er helt i mål med alle praktiske forhold, men at mye allerede er på plass.

Green Cargo melder videre på sin hjemmeside, at deres inntreden i det norske markedet har blitt svært godt mottatt av kundene.

Les hele pressemeldingen her:

http://www.greencargo.com/sv/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande-19-feb/

Les også om saken i Åndalsnes Avis:

http://www.andalsnes-avis.no/nyheter/2016/02/19/Ikke-hundre-prosent-sikkert-12179563.ece

 

Lederskifte i Cargolink

Det er i dag blitt kjent at direktør i Cargolink, Kjell Owrehagen, går av med umiddelbar virkning. Kjell Owrehagen går direkte til Green Cargo.

Tidligere direktør, Karl Ivar Nilsen, overtar igjen roret i Cargolink, og skal styre avviklingen av virksomheten frem mot den 18. mars 2016.

Godstrafikken på Raumabanen overlever

Det ble i kveld kjent at Green Cargo vil overta Cargolinks togproduksjon. Detaljene er ikke endelig bekreftet, men slik det er skissert, vil Green Cargo fra den 18.mars overtar alle Cargolinks tog.

Den siste uken har tunge aktører i transportsektoren jobbet knall hardt for å unngå at man sitter igjen med en monopol-liknende situasjon etter at Cargolink innstiller sin produksjon den 18.mars. Man har nå altså lykkes med å få til en løsning som innebærer at Green Cargo går inn i det norske markedet og overtar Cargolinks togproduksjon. Green Cargo går umiddelbart i gang med å bygge en avdeling i Norge.

Selv om det innledningsvis så ut som Cargonet skulle inn å overta der Cargolink slapp, blir det altså  nå isteden Green Cargo som tar sats i det norske markedet.

PostNord er en av de store transportkjøperne som vært klare på at de ønsket konkurranse på norsk spor. Åndalsnes er en svært viktig destinasjon for PostNord. Dermed er klart at det også vil gå godstog på Raumabanen i fortsettelsen.

PostNord containere webformat.jpg

PostNord er en de store kjøperne av transport på jernbane, og har vært en av Cargolinks største kunder.