RushRail har kollidert ved Molkom

Flistoget som avgikk fra Braskereidfoss ca. kl. 2000 torsdag kveld (Gt 4604), fikk fredag morgen stans ved Molkom pga glatt skinnegang.

Multippel RC ble sendt ut for å assistere, men kjørte rett inn i det fastkjørte flistoget. En av lokomotivførerne ble skadet i ulykken.

Les om ulykken:

http://www.vf.se/nyheter/karlstad/just-nu-larm-om-tagursparning

_hak4823    _str6896

image.    image

image     image

Reklamer

NSB og CargoNet avviser kompetansekrav i tariffavtalene

Meklingen mellom NSB/ CargoNet og Norsk Lokomotivmannsforbund brøt sammen kl. 02.00 i natt.

Foreløpig er 71 lokomotivførere tatt ut i streik.

Norsk Lokomotivmannsforbund holder pressekonferanse kl. 0900 torsdag formiddag.

Følg saken på NLFs nettsider:

Togstreik

Les også innlegget til lokomotivfører Jørgen Sundt i onsdagens utgave av Dagsavisen:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/lokomotivf%C3%B8rere-i-streik-1.783685

logo-thumb_A         NLF Logo           Logo 2, Cargonet

CargoNet’s lokomotivførerutdannelse i hardt vær

Den foreløpige konklusjonen fra Statens Jernbanetilsyn, er at i likhet med Cargolink, har heller ikke CargoNet fulgt sitt eget sikkerhetsstyringssystem da de i våres startet opp egen lokomotivførerutdannelse.

Tilsynets konklusjon er nær identisk med den man fikk i Cargolink saken: CargoNet har i sitt styringssystem ikke definert at man ønsker å kjøre hele utdanningsløpet selv. Styringssystemet hos CargoNet legger til grunn at lokomotivførerkandidater skal ha utdanning fra Norsk Jernbaneskole, eller bakgrunn fra tilsvarende grunnutdanning. Vi snakker her i all hovedsak om utdanning fra Sverige, som på mange områder er lik den norske. Tilsynet har innvilget lisensen. Sikkerhetsstyringssystemet er selve fundamentet i en lisens, og Tilsynet har da også privilegiet av å ha den tolkning som skal legges til grunn.

Statens Jernbanetilsyn skriver at dersom man skal fravike eget sikkerhetsstyringssystem, så må det behandles som ett avvik. Man ser det også som naturlig at Tilsynet kobles inn i en slik avviksbehandling.

Ser man til Sverige, har de lagt retten til å drive utdanningen av lokomotivførere til en separat godkjenning, skilt fra selve lisensen. Dette er nok en fornuftig tilnærming.

Videre bør man, som Norsk Lokomotivmannsforbund har foreslått, etablere en norm for grunnutdanningen av lokomotivførere. Det vil nå etter hvert komme andre som tilbyr utdanning, som også Statens Jernbanetilsyn vil måtte godkjenne. Men veien går ikke via tariffavtalene. Dette vil bare bidra til at forskjellene i utdanning og erfaring, øker ytterligere.

NLF mener at dagens utdanning ved Norsk Jernbaneskole bør danne fundamentet. Men det vil bli en utfordring, dersom NLF skal forsette å kjøre på sporet hvor grunnutdanningen skal favne alt fra robeltraller til BM 74/75. Man bør gjøre som i Sverige, og dytte mer av den type-spesifikke utdanningen over på jernbaneforetakene. Skifteutdannelsen er i dag altfor dårlig. Selv om skifting ikke er en stor del av tjenesten for mange lokomotivførere i dag, gir en grundig skifteopplæring svært viktig erfaring og kjennskap til jernbanedriften. Her må man tilbake til at studentene må ut å få praksis på driftsbanegårdene ect.

Men den største utfordringen for dagens lokomotivførerutdanningen, er mangel på praksis i togfremføring. Praksisen er rett og slett altfor lite vektlagt i grunnutdanningen. I dag er også forskjellene svært store på hvor mye praksis man får når man kommer ut til jernbaneforetaket.

Les rapporten fra SJT’s tilsyn med utdannelsen i CargoNet:

http://www.sjt.no/globalassets/02_jernbane/pdf-jernbane/tilsyn/tilsynsrapporter/2016-17_tilsynsrapport.pdf

Les om lokomotivførerutdannelsen i Sverige:

VÄLKOMMEN

http://www.lokforarutbildning.se/

skifting

Green Cargo innleder egen etterforskning etter onsdagens ulykke

Det var onsdag kveld ved 17:30 at to godstog kolliderte utenfor Pietå. Det ene var et tømmertog tilhørende Green Cargo. Årsaken til sammenstøtet er fortsatt ikke kjent.

Ulykken skjedde i lav fart, og ett av togene stod sågar stille. Likevel ble det ganske omfattende materielle skader.

Green Cargo starter nå egen utredning for å avklare årsaksforholdet.

Les mer om saken:

http://pt.se/nyheter/chockades-efter-svara-tagolyckan-10231881.aspx

Bilder fra Piteå-Tidningen:

demolerat-det-pakorande-loket                      tagursparning-tre-personer-fi

Statens Jernbanetilsyn erkjenner uklarheter i Førerforskriften

Jernbaneforetak i Norge har gjennom sin lisens også godkjenning til å drive utdanning av egne, og tilknyttede lokomotivførere. Dette gjelder dog ikke den delen av utdanningen som gir anledning til å søke Førerbevis hos SJT. I Norge må man være godkjent fagskole for å kunne gi opplæring til Førerbevis. I Norge er det bare Norsk Jernbaneskole som er godkjent fagskole.

I Sverige derimot har man en ordning hvor jernbaneforetak må søke separat «tilstånd» (godkjennelse) til å bedrive utdanning av lokomotivførere. Men denne separate godkjennelsen gjelder til gjengjeld både Førerbevis-opplæring og grunnopplæring til sertifikat. Slik godkjennelse får man av Transportstyrelsen.

Er det siste årets diskusjoner rundt Førerforskriften, har nå SJT erkjent at det er behov for å klargjøre noen av punktene i den norske Førerforskriften. Kopi av brevet til jernbaneforetakene kan du laste ned via lenken under.

Se hvilke foretak som har tillatelse til å drive utdanning av lokomotivførere i Sverige:

https://jarnvagsfordon-etjanster-jv.transportstyrelsen.se/ExternaTjanster.wp/Tillstand/EducationInstitutionsAndExaminers

Les brevet SJT har sendt til aktuelle jernbaneforetak i Norge:

http://www.sjt.no/Global/Forerforskriften/Presisering%20av%20krav%20for%20jernbanevirksomheters%20oppl%c3%a6ring%20av%20f%c3%b8rere.pdf

 

SJT_tau_tivoli_Logo_cmyk

Flytoget bøyer av for Norsk Lokomotivmannsforbund

Streiken i Flytoget er avverget.

Flytoget bøyer av og aksepterer at kompetansekravene tas inn i en særavtale. NLF skriver på sine sider at man er enige om at man skal arbeide for en nasjonal standard med fundament i grunnutdanningen som tilbyes ved Norsk Jernbaneskole.

Hvorvidt dette f.eks utelukker svenske lokomotivførere fra å søke seg til Flytoget, er det for tidlig å ha noen sikker oppfatning om.

Øvrige detaljer i avtalen kan man lese om NLF’s nettside:

Pressemelding: Streik i Flytoget avverget

NLF Logo

 

RushRail med 89 millioner i kortsiktig gjeld

Rushrail er i full gang med rekonstruksjon. Utgangspunktet var at Tingretten skulle ta stilling til og eventuelt godkjenne det endelige forslaget til rekonstruksjon den 25.oktober. Slik det ser ut nå, må RushRail søke om å få forlenget fristen.

Det har etter hvert fremkommet at bakgrunnen for rekonstruksjonen ikke bare er økonomiske problemer, men også ett behov for å få avklart eieforholdene. Investeringsselskapet BURE var en tid inne med 30 % av aksjene. Disse ble vannet ut til rundt 4 % i forbindelse med en aksjeemisjon i den forrige runden med rekonstruksjon i RushRail. Det har siden vært sterk uenighet mellom eierne rundt hvordan denne aksjeutvidelsen kom i orden. Det som naturligvis gjør konflikten ytterligere komplisert, er at det BURE som eier de 7 Traxx-lokene som RushRail disponerer. Den svenske Hovrätten skal behandle eier-krangelen i RushRail nå i oktober.

Den kortsiktige gjelden i RushRail er nå oppgitt til å være 89 millioner SEK. Det som kanskje er en betydelig større utfordring, er at selskapet oppgir å tape 3 – 4 millioner hver måned. Dette er mange penger, spesielt når kassa allerede er tom. Av de 89 millionene er ca 14 millioner skyldig kjøreveisavgift til Trafikverket. Grenland Rail ligger også inne med ett uoppgjort krav på ca 5 millioner. Grenland Rail har som tidligere nevnt, sikret seg oppgjør direkte fra Moelven i fortsettelsen, etter at problemene i RushRail begynte å komme til overflaten.

Videre erkjenner nå RushRail at «de har solgt sine tjenester for billig». Dette kommer naturligvis ikke som en overraskelse for andre enn selskapets ledelse. Spesielt anbudet til Moelven fremheves som ett av tapsprosjektene.

Siste kapittel om RushRail er enda ikke skrevet, men det nærmer seg nok.

rushrail-logo-250px

 

Svenske Trafikverket med dramatiske tiltak

Etterslepet på vedlikehold av den svenske jernbaneinfrastrukturen er nå så stort at Trafikverket må ta drastiske virkemidler i bruk. Man planlegger å redusere hastigheten på hele 69 banestrekninger. Spesielt merkbart vil dette bli på Södra- og Västrastambanan, hvor man reduserer fra dagens 200 km/h til 130 km/h.

Disse dramatiske tiltakene kan komme til å skape ett politisk jordskjelv hos våre svenske naboer.

En rekke av strekningene som er omfattet av den planlagte hastighetsreduksjonen, er oppgradert innenfor de 15 – 20 siste årene. Mange spør seg nå hvordan det er mulig at forfallet har kommet så fort og kunnet bli så stort. Spekulasjonene går naturligvis i en rekke svenske medier. Blant annet har Sveriges Radio tidligere hatt en føljetong rundt Trafikverkets manglende økonomiske styring.

Les omtale av saken her:

http://www.jarnvagsnyheter.se/2016/09/bristande-underh-ll-s-nker-hastigheten-p-j-rnv-gen-0

Les Sverige Radios reportasjer om økonomibråket i Trafikverket:

trv-logo

Tidligere Cargolink-direktør blir lastebil-sjef

Karl Ivar Nilsen, tidligere direktør hos Cargolink, er ansatt som daglig leder i Elvrum Transport AS og datterselskapet Sættem Transport AS.

Karl Ivar Nilsen ledet Cargolink i to perioder. Under hans lederskap tapte selskapet over 50 millioner kroner. Cargolink avsluttet siste hele driftsår med 45 millioner i minus.

Nå skal det understrekes at årsakene til underskuddene hos Cargolink er svært sammensatt. En del ytre faktorer, utenfor Nilsens kontroll, har nok påvirket i stor grad.

Man får håpe han lykkes bedre hos sin nye arbeidsgiver.

Les omtale av sjefsbyttet i Elvrum Transport her:

http://www.mtlogistikk.no/index.php/godstransport/gods-artikler/item/5737-fra-bane-til-bil

Les mer om Elvrum Transport:

http://elvrum-transport.no/

Se Cargolinks regnskap for 2015:

http://www.proff.no/regnskap/cargolink-as/drammen/transport/Z0HX4CDM/

                     cargolink%20liten