Jernbaneåret 2016

lokforerstreik  solvik-olsen-2

Streik! Leder i NLF, Rolf Ringdal. Foto:VG    Samferdselsminister: Solvik-Olsen. Foto: ABCnyheter.no

Året 2016 har vært svært innholdsrikt for jernbanesektoren. Vi har stikkord som Jernbanereformen, lokomotivførerkompetanse, lokomotivførerstreik, avvikling av Cargolink med påfølgende etablering av Green Cargo i Norge. 2016 avsluttes så med nok en trist konkurs for ett middels stort skandinavisk jernbaneforetak. Men som man sier: «den enes død er den andres brød». RushRail-konkursen har medført at to større og kanskje mer langsiktige selskaper får ytterligere fotfeste i Norge.

I tillegg har man blant annet åpnet nye dobbeltspor ved Mjøsa, i nordre-Vestfold og ny godsterminal på Holmen i Drammen. Samtidig bygges det som aldri før, både på Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

Året 2016 startet med at styret i Cargolink den 14.februar vedtok å innstille all togproduksjon fra 18.mars. Årsakene til at Cargolink ikke lykkes i å etablere ett varig overskudd, er naturligvis mange. Det kan skrives side opp og side ned om hva som burde vært gjort annerledes, men etterpåklokskap er ofte en lite tiltalende øvelse. Men det kan vel slåes fast at vedvarende konflikt med blant annet Statens Jernbanetilsyn og andre relevante organisasjoner i jernbanesektoren, sjelden er oppskrift på suksess.

Da CargoNet få timer etter at nyheten om Cargolink sprakk, la ut ledige lokomotivførerstillinger over hele landet, regnet alle med at disse skulle overta containertrafikken etter CL. Da det i løpet av etterfølgende virkedag også ble kjent at CargoNet hadde sikret overtagelse av samtlige CL-lok hos respektive leasingselskap, var det ikke lenger noen tvil. På tross av forsikringer om det motsatte fra styreleder Olsen i Cargolink. Trodde vi…………… Mye skjedde imidlertid i helgen 12. – 14. februar. Både Hector Rail og Green Cargo møtte opp med topptunge delegasjoner på Ulven den påfølgende mandagen. Torsdag den 18.februar dukket det så opp en pressemelding på Green Cargos hjemmeside: man aktet å etablere seg i Norge. Umiddelbart. Avgangen til Cargolinks direktør, Kjell Owrehagen, kl. 0800 fredag morgen, forteller litt om hvilket spill som har foregått i kulissene. Ytterligere spektakulært ble det da det samtidig ble kjent at Owrehagen skulle lede Green Cargos satsing i Norge………

cargolink    gc

Cargolink ble avviklet i 2016. Foto: VG             Green Cargo etablerte seg i Norge i 2016. Foto:GC

Jernbanereformen har også vært flittig omtalt i 2016. Mye har da også skjedd. Bane NOR SF dukket opp på radaren i løpet av året. Selskapet overtar (nesten) alle funksjonene Jernbaneverket har i dag, fra og med 1.januar 2017. Jernbaneverket går fra samme dato inn i historien. Jernbanedirektoratet ble også en realitet i løpet av året. Arbeidsoppgavene blir beskrevet slik: «Direktoratet skal drive strategisk utvikling av togtilbud, utrede fremtidige transportbehov, koordinere togtransport med andre transportformer og ha ansvar for konkurranseutsetting av persontrafikk.»

Sjekk ut de nye nettsidene til Bane Nor her:

http://www.banenor.no/

togkonkurranse

Jernbanereformen har virkelig begynt å ta form i 2016.

Selv om reformen fikk ett aldri så lite skudd for baugen mot slutten av 2016, gjennom utsettelser av de annonserte anbudspakkene, er det lite trolig at dette vil få noen stor betydning for selve gjennomføringen. Reformene i jernbanesektorene kommer som en følge av de forpliktelser Norge har gjennom EØS-avtalen. Selv om en del av fagbevegelsen nå begynner å forstå den fulle rekkevidden av avtalen Norge har med EU, er det fortsatt politisk flertall for å beholde EØS-avtalen i dagens form. Dermed er lite trolig at vi vil se store endringer i reformen, selv med ett eventuelt regjeringsskifte høsten 2017. Noen justeringer kan dog komme.

Les mer om reformen og anbudskonkurransen her:

http://www.togkonkurranse.no/

Hector Rail avrundet året med å skrive kontrakter til en samlet verdi på nærmere 4 milliarder SEK. Selskapet dro i havn avtale med både Trätåg og SCA Skog. I tillegg ble samarbeidet med Samskip og ARS Altmann betydelig utvidet.

hectorrail-2

Hector Rail vokser videre i 2016. Foto: HR

Skal man oppsummere jernbaneåret 2016, kommer man naturligvis ikke unna lokomotivførerutdannelsen. Både Cargolink og CargoNet har forsøkt å benytte sin rett til å utdanne egne lokomotivførere. Statens Jernbanetilsyn har, korrekt nok, påpekt at dette kan de selvfølgelig gjøre, men da må dette være forankret i respektive selskaps sikkerhetsstyringssystem. SJT har som tilsynsmyndighet på området, privilegiet av å kunne legge sin tolkning til grunn. Både Cargolink og CargoNet har fått underkjent sine tolkninger av eget sikkerhetsstyringssystem. Vi kan nå fastslå at enn så lenge, er det 3 virksomheter som har godkjenning som opplæringssenter i Norge, og kan således gi opplæring i «sertifikat-fag» til andre enn egne lokomotivførere:

  1. Norsk Jernbaneskole
  2. NSB Kompetansesenter
  3. Produktionskolan Green Cargo

Utover dette er det ingen jernbaneforetak som har ett sikkerhetsstyringssystem som er godkjent for utdannelse av verken egne eller andres lokomotivførere i «sertifikat-fag».

Les mer om dette på sidene til Statens Jernbanetilsyn:

http://www.sjt.no/jernbane/forerbevis/godkjenning-av-opplaringssentre/

Videre toppet uenighetene rundt lokomotivførerutdannelsen seg utover høsten, og kulminerte den 29.september med at Norsk Lokomotivmannsforbund tok ut medlemmer både i NSB og CargoNet, i streik. Dette var en lovlig streik, da den hadde sitt utspring i uenighet rundt ny tariffavtale. Leder i NLF, Rolf Ringdal uttalte ved innledningen av streiken, følgende:

«Vi aksepterer ikke dumping av lokførernes utdanning. Vi må sikre at våre medlemmer kan frakte passasjerene trygt fram. Derfor er vi i streik.»

NLF forlangte at kompetansekravene til en lokomotivfører ble videreført i tariffavtalene hos både NSB og Cargonet. Det er naturligvis slik at alle selskap har anledning til å definere kompetansen for sine ansatte. NSB og Cargonet var dog lite lystene på å videreføre ordningen med at dette var konkretisert i tariffavtalene. Man mente at det var opptil myndighetene å definere hvilke krav som skal stilles til kompetansen hos en lokomotivfører. Dermed var løpet lagt for konflikt. Etter hvert som streiken skredd frem, ble begrepet «nasjonal standard» mer sentralt.

Streiken endte den 30.oktober da Solvik-Olsen tilbød en løsning som gjorde at alle parter kunne kalle utfallet en «seier». Samferdselsministeren ga det nye Jernbanedirektoratet i oppdrag å se på mulighetene for å etablere en bransjestandard og en bransjeorganisasjon. NSB var fornøyd: de slapp å ha kompetansekravene i tariffavtalene. NLF var fornøyd: de fikk lovnader om en mulig nasjonal standard for utdanningen av lokomotivførere. Men så var det dette med EØS-avtalen da. Solvik-Olsen understreker naturligvis at man ikke kan lage ordninger som strider mot de forpliktelser Norge har ovenfor EU.

Leder for Statens Jernbanetilsyn, Reiersøl-Johnsen, oppsummerer disse forpliktelsene slik:

«Det regelverket Norge er forpliktet til å følge er et såkalt funksjonelt regelverk. Med andre ord beskriver det kravet til nivået som skal oppnås, men ikke til hvordan nivået skal oppnås. De som skal etterleve et funksjonelt regelverk står dermed friere til å finne løsninger som passer for egen virksomhet og samtidig etterleve regelverkskravene. Dersom vi som tilsynsmyndighet skulle forskriftsfeste en spesifikk opplæringsplan eller en pensumliste, ville det med andre ord stride mot EUs regelverk og være brudd på EØS-avtalen.»

Les hele innlegget til Reiersøl-Johnsen her:

http://www.sjt.no/jernbane/nyheter/bransjestandard/

Dermed så gjenstår det jo å se hva denne bransjestandarden egentlig ender med. Høringsfristen for innspill til standarden var 5. desember. Vi bør kunne se konturene av resultatet før våren går over i sommer.

Året 2016 har dreid seg mye om hva slags teoriutdannelse en lokomotivfører skal ha. Det er naturligvis viktig. Men kanskje viktigere er hva en lokomotivfører egentlig kan. Spørsmålet som snart for alvor må komme på dagsorden, er den praktiske delen av utdannelsen. Når en lokomotivfører ikke vet hvor han/hun er og må blinke med front-lysene, slik at stillverket skal få satt opp riktig signal, er kanskje spørsmålet om praksis-delen av utdannelsen blir ofret i jakten på kortsiktig gevinst og innflytelse.

Det ser ikke ut til å bekymre verken Statens Jernbanetilsyn eller andre involverte, at selv om det f.eks står angitt i et sertifikat hvilke kjøretøy en lokomotivfører har utdanning på, kan det skjule seg 15 minutter opplæring på en tømmerterminal bak det ene sertifikatet, mens ett annet inneholder grundig opplæring som strekker seg over 1 – 2 uker.

Hva som står på ett papir eller hvor mange timer man har sittet i ett klasserom, er ikke ensbetydende med sikkerhet på norske spor. Dette ble ettertrykkelig fastslått etter Nordstrand-ulykken i 1993. Det er kompetanse som skaper sikkerhet. Reell kompetanse.

Mye mer kan naturligvis sies om 2016….. men vi får avrunde med dette.

Det er uansett all grunn til glede seg til 2017! Året vi har fremfor oss kommer til å bli svært begivenhetsrikt på en rekke områder!

Da gjenstår det bare å ønske alle:

godt-nytt-ar

 

 

Reklamer

Hector Rail utvider samarbeidet med SAMSKIP

DCIM100MEDIADJI_0022.JPG

Fra 1. januar skal Hector Rail kjøre ytterligere 6 avganger fra Helsingborg via Danmark til Duisburg i Tyskland. Pr. uke!

I lys av at Hector Rail har tatt på seg hele Trätåg-konseptet, og samme uke skrevet en tiårs-kontrakt med SCA Skog AB, er det ikke å overdrive å si at 2017 vil bli ett hektisk år for selskapet!

Det lå også lenge i kortene at Moelven-kjøringen ville havne hos Hector Rail, etter RushRail-konkursen. Moelven valgte dog som kjent å skrive avtale med Green Cargo for transporten av flis.

Hector Rail har samarbeidet med Samskip siden 2008. Samskip, med hovedkontor i Rotterdam, er ett verdensomspennende logistikk-konsern med hovedvekt på sjøtransport. Samskip, med avdelinger i 24 land, er også store på sjøcontainere til og fra Norge.

Les pressemeldingen fra Hector Rail her:

http://hectorrail.com/latest_06.asp?sida=2&um=1&id=970

Les om Samskip her:

http://www.samskip.com/

Les om SCA Skog AB her:

http://www.sca.com/skog

samskip            logo06

 

Jernbaneselskapet Svensk Tågkraft AB

RushRail forsøkte trolig, som en siste utveg, å dra med seg noen av kundene over i det nyopprettede selskapet RushRail Rouge AB. Tanken som ble luftet, var å få til en ordning med Tågkraft om at man kunne få benytte deres lisens i en overgangsfase.

Selv om kundene (og andre) torpederte denne planen, kan det likevel være interessant å presentere Tågkraft (og søsterselskapet Svensk Tågtrafik AB.)

Svensk Tågkraft AB er ett lite selskap med sete i Nässjö, og har sitt opphav helt tilbake i 1985. Selskapet har de siste årene omsatt for rundt 36 millioner SEK pr. år, og jevnt over hatt overskudd på virksomheten. I tillegg kommer omsetningen i Svensk Tågtrafik, som i 2015 var på ca. 10 millioner SEK. Også denne delen av virksomheten kan vise til overskudd.

Tågkraft utfører blant annet skifting i Kil og Nässjö. Ellers har de en ganske omfattende verkstedsvirksomhet. Utleie av både lokomotiver og lokomotivførere hører naturligvis også med.

Tågkraft skriver selv følgende om sin virksomhet:

«Sedan 2004 har vi tillgodosett behovet av flexibla och kvalitetssäkrade tjänster för den avreglerade järnvägsbranschen. Vi är fullserviceaktören inom tåguthyrning, reparationer och service. Genom vårt dotterbolag Svensk Tågtrafik erbjuder vi också kompletta logistiklösningar i form av flexibla och snabba transporter, specialtransporter, transportlösningar samt växlingsuppdrag inom järnväg och järnvägsentreprenad.

Genom oss får du även tillgång till välutbildade lokförare. Vi åtar oss också att utbilda och vidareutbilda din egen personal för säker verksamhet i och kring spåret. Du hittar oss mitt i händelsernas centrum, i Lokstallarna i Nässjö. Med de samlade resurserna från Svensk Tågkraft och Svensk Tågtrafik får du ökad kraft, effektivitet och flexibilitet i dina projekt och i den dagliga driften. Vi har loken och motiven att ta dig in i framtiden.»

Les mer om Tågkraft på deres nettsider:

http://www.tagkraft.se/

Sjekk ut regnskapstallene til Tågkraft her:

http://www.allabolag.se/5562560424/svensk-tagkraft-ab

images  tmx-1031  verkstad_start

Ny utvikling – Green Cargo skriver avtale med Moelven

I forbindelse med at det ble kjent at Hector Rail skulle overta all kjøringen for Trätåg AB, lå det i kortene at også Moelven-kjøringen fulgte med på lasset.

I dag ble det imidlertid kjent at Moelven har valgt å akseptert ett tilbud fra Green Cargo. Avtalen er i første omgang på 1 år. Hva som har medført at Hector Rail ikke fikk denne delen av kjøringen, vites ikke. Det kan naturligvis ha vært ett kapasitetsspørsmål.

Green Cargo skal selv kjøre togene i Sverige, og inn til Kongsvinger på norsk side. På Kongsvinger overtar Grenland Rail.

image       29092 logo med rektangel under web

 

400 millioner – KAN det være sant?

 

132275_drammen

400 millioner kroner. Ganske mye penger vil mange mene.

Dette er prislappen på den nye Kombiterminalen på Holmen i Drammen.

Lasteanlegget til Autolink har blitt meget bra. Liten tvil om det. Men det bør det vel også være, med tanke på hva dette har kostet.

Kombiterminalen har fått omtale langt utenom landets grenser. Les hva svenskene skriver ved klikke på lenken:

http://www.jarnvagsnyheter.se/2016/12/ny-kombiterminal-ppnad-i-drammen

Men, når all festtalene nå er unnagjort, kan vi se litt på de praktiske forutsetningene på Holmen sidespor. Sikringsanlegget på det nye sidesporet er forriglet slik at for å få kjørt tog inn på Holmen, må vekslende ligge til spor 6. Når kipptoget skal avgå fra Holmen, er det like så. Toget må avgå fra spor 6.

Dette funker helt greit for kipptog som skal til Autolink-delen av den nye kombiterminalen, verre blir det om man har tenkt seg til den delen som er bygget for omlasting av containere mellom skip og tog…….

Kort fortalt er det ikke mulig å stille signal direkte inn til container-delen av terminalen. Toget må inn i spor 6. Deretter må sporsperra opp mot linjen legges på, før man for satt strøm på vekslene inne på sidesporet. Mellom sporsperra og vekselen til containerhavna, er det plass til ca 100 meter tog + lok.

Det blir noen skifteoperasjoner for å få dette toget inn på havna i Drammen. Samme prosedyre må gjøres for å få toget ut fra Holmen sidespor. Toget kan bare avgå fra spor 6. Dette skal foregå samtidig som det skiftes på lasteanlegget til Autolink. Bil-kippen må OGSÅ inn og ut i spor 6………

KAN det virkelig være sant?

Det var flere som måtte sjekke kalenderen da man ble klar over hvilket merarbeid dette vil medføre……. på å en speller ny kombiterminal til den nette sum av 400 millioner….

Men man fikk dog raskt avklart at det ikke kunne dreie seg om en april-spøk.

Green Cargos tog Gt 4832 og 4833 er forventet å begynne å gå mellom Alnabru og Sundland i januar. Rutene er bestilt for 500 meter godstog………. mandag til fredag. Nå er det jo ikke sikkert det blir 500 meter de første månedene, men det kan forventes en massiv trafikkøkning over Drammen Havn de neste årene.

På Drammen Havn’s nettsider kan man lese at «den nye kombiterminalen har 2 ankomstspor«. (Spor 6 og 7) Problemet er bare at det kun er teknisk mulig å «ankomme» i spor 6……

Les mer om landets mest «effektive» havn……….:

http://drammenhavn.no/index.php/web2015/havna-sak/norges_mest_effektive_havn/

drammen-havn

Bilde fra åpningen av den nye Kombiterminalen.

 

 

Nye Vectron-lokomotiver til Hector Rail

siemens_vectron_hectorrail01hectorrail

I juli ble det kjent at Hector Rail hadde investert i nye Vectron-lok. Ordren var innledningsvis på 5 lokomotiver, med opsjon på ytterligere 15.

Les pressemeldingen om bestillingen:

http://hectorrail.com/archive_06.asp?sida=2&um=2&id=954

Det er vel all grunn til anta at Hector Rail allerede har signalert at denne opsjonen vil bli brukt, sett i lyset av den nye avtalen med Trätåg AB.

Som en del av leveransen fra Siemens har nå Hector Rail overtatt begge de to lokomotivene som var på prøvekjøring hos CargoNet. (193.923 og 924).

Det første lokomotivet (193.923) er nå levert til sin nye eier. Hos Hector Rail får lokomotivene litraen 243.

Les mer om leveransen her:

http://railcolornews.com/2016/12/21/se-first-time-hector-rail-is-investing-in-new-siemens-locomotives/

 

.

Green Cargo’s VD, Jan Kilström oppsummerer 2016

green-cargo

Green Cargo har hatt ett svært begivenhetsrikt år. Ikke minst i Norge.

Da det i februar ble kjent at Cargolink skulle innstille sin togproduksjon, var Green Cargo raskt på banen. De hadde lenge gått svangre med tanken om å øke sin tilstedeværelse i Norge. Cargolinks innstilling ga en unik mulighet. Nå fra ruteendring har GC nær doblet sine avganger mellom Alnabru og Trondheim, Bergen og Stavanger.

Men Kilström skriver også om paradoksene mellom stadig økning i etterspørselen etter jernbanetransport og ett svært hardt presset marked. Ikke minst konkurransen med den svær underprisede lastebilnæringen i øst. På tross av store omstillingsprosesser, sliter fortsatt Green Cargo med lønnsomheten:

«Så går vi mot slutet av ytterligare ett år. Ett år som har varit mycket händelserikt på många sätt. För oss på Green Cargo har det varit ett år som gått upp och ner. En lite stökig start i januari bland annat till följd av en allvarlig urspårning i Frövi ett par veckor före jul, följdes av några månader med ökade volymer och stadigt förbättrat resultat.
Därefter var det trögare igen och vi brottas fortsatt med lönsamhetsproblem. Detta trots de stora effektiviseringar vi har genomfört under senare år. En del av detta är av engångskaraktär och en konsekvens av våra satsningar i Norge och nystartade pendlar». 

Kilström påpeker også at øket togtetthet er utfordrende for godstrafikken:

«Det beror dock också på fortsatt stenhård prispress på marknaden mycket på grund av låga kostnader för lastbilstransporter och ökade kostnader i form av längre transporttider och ökade banavgifter. Det blir allt trängre på spåren mest på grund av ökad persontrafik och det tillsammans med stora underhållsarbeten på järnvägsanläggningen gör att våra gångtider ökar och med dem kostnaderna. Allt det här är utmanande men det är något vi måste förhålla oss till.
Ytterligare ett tecken på den svåra konkurrenssituationen kom i början av december då ännu en aktör tvingas kasta in handduken genom konkursen i RushRail. Det här sker samtidigt som efterfrågan på bra järnvägslösningar är större än någonsin tidigare. Det kan man kalla en paradox.»

Les hele Kilströms oppsummering her:

http://mynewsdesk.greencargo.com/blog_posts/ett-mycket-haendelserikt-2016-53131

kilstrom

VD i GC, Jan Kilström. Foto: GC

Hectorrail tar over etter RushRail

Da er det klart; Hectorrail tar over Moelven-kjøringen.

Torsdag den 15.desember var mange sentrale personer i den løsningen som nå er prestert, tilstede i Stockholm. Dette kan naturligvis bero på tilfeldigheter…. men det var stor grunn til å vente på en pressemelding i dag eller mandag:-)

Nå er det i første omgang selve Trätåg-kjøringen i Sverige som er bekreftet, men det rimelig å anta at også Moelven-kjøringen blir med over til Hectorrail. BillerudKorsnäs som er mottager av mye av flisa fra Moelven i Norge, er en av hovedeierne i Trätåg AB:

«Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle, på järnväg. Företaget grundades år 1970 och ägs av Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs AB»

Les mer om Trätåg AB her:

http://tratag.se/system/visa.asp?HID=879&FID=834&HSID=15982

Hectorrail har påtatt seg å starte opp kjøringen allerede kommende uke. Det har nok vært harde forhandlinger, da Hectorrail har fått til en 5 års kontrakt med Trätåg. Det er grunn til å anta at prisen denne gangen er noe høyere enn de hva de siste anbudene lå på……

Det har i ettermiddag gått ut mail fra Konkursforvalteren i RushRail, til ansatte, hvor det fremgår at Hectorrail tilbyr de tidligere lokomotivførerne i RushRail, nye stillinger.

Grenland Rail har så langt ikke kommentert dagens utvikling, men Hectorrail vil være helt avhengig av hjelp på denne siden av grensen. Ikke minst da Hector har endel begrensinger i sin lisens i Norge. Utskrift fra sidene til Statens Jernbanetilsyn:

«Type virksomhet / strekning:
Hector Rail AB har sikkerhetssertifikat for internasjonal godstransport, inkludert transport av farlig gods, på strekningene Kornsjø (grense)–Sarpsborg, Sarpsborg–Hønefoss over Drammen, Oslo–Hønefoss over Alnabru og Roa, Oslo–Charlottenberg (grense) og Ski–Sarpsborg (Østre linje), Kongsvinger–Røros, Elverum–Hamar og Lillestrøm–Otta.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifkat utstedt 18. juli 2012 med varighet til 12. juli 2017.»

Derfor trenger man ikke være spåmann for å innse at Grenland Rail er en del av den løsningen som i dag er presentert.

Da gjenstår det bare å se om man klarer å følge opp Hectorrails motto:-)

«Different, better, faster»

Les pressemelding fra Hector her:

http://hectorrail.com/latest_06.asp?sida=2&um=1&id=964

hectorrail-2   hectorrail-1

logo06