Ett tilbakeblikk på jernbaneåret 2017

Nå kan vel ikke 2017 defineres som det mest dramatiske året for jernbanesektoren i Norge, men noen saker fortjener å nevnes når man skal gjøre en oppsummering.

Anbudskonkurranse i persontrafikken & jernbanereformen

I januar ble det kjent at følgende 8 selskap er pre-kvalifisert for å delta i den kommende anbudskonkurransen: MTR, SJ, NSB, Flytoget, Arriva, Go-head, Boreal og Keolis.

Mange var også naturligvis spent på hvordan Stortingsvalget i september, med en eventuell ny regjering, ville påvirke den pågående jernbanereformen. Nå ble det blå valgseier, og Samferdselsminister Solvik-Olsen fikk fornyet sitt mandat. Jernbanereformen fikk naturlig nok fornyet kraft, og anbud i persontrafikken vil bli en realitet i 2018. Planlagt kontraktsignering på den første trafikkpakken, er lagt til juni 2018. (Trafikkpakke Sør). Oppstart for selskapet som vinner anbudet, er planlagt til juni 2019.

Les mer om selskapene som er pre-kvaifisert:

https://railway2016.wordpress.com/2017/01/19/8-selskap-er-na-pre-kvalifisert/

Les  mer om anbudskonkurransen på sidene til Jernbanedirektoratet:

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/togkonkurranse/

Fra Jernbaneverket til BaneNor

Fra 1.januar 2017 forsvant forvaltningsselskapet Jernbaneverket, og det nye statsforetaket BaneNor SF overtok ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Det nye navnet BaneNor, har forbausende raskt blitt innarbeidet i folks bevissthet.

Les mer om overgangen fra Jernbaneverket til BaneNor:

https://railway2016.wordpress.com/2017/01/02/fra-jernbaneverket-til-bane-nor/

Moelven

Etter at mesteparten av papirproduksjonen i Norge forsvant, har Moelven som mange andre, blitt avhengig av å få eksportert blant annet flis. Mesteparten av flisa fra Moelvens sagbruk selges til BillerudKorsnäs i Gävle. (Noe går riktignok til biobrensel) Moelven og Viken Skog samarbeider også om eksport av tømmer til Sverige. Også her er det BillerudKorsnäs som er mottager. Dog er det anlegget i Frövi utenfor Örebro som er mottager for tømmeret.

Transport av tømmer og flis egner seg godt for jernbane. Etter noen år med ustabile leverandører, ser det nå ut som Moelven har etablert ett langsiktig forhold til konstellasjonen Grenland Rail/ Green Cargo. Da Rush Rail gikk overende i desember 2016, etablerte Moelven en ett-årig avtale med GR/ GC. Den 10.oktober ble det offentlig kjent at Moelven hadde skrevet en ny tre-årig avtale med samme leverandør-par. Samtidig ble frekvensen øket fra 6 tog pr. uke, til 7 tog pr. uke f.o.m R18. Avtalen innebærer at Grenland Rail skal forestå transporten mellom Kongsvinger og Moelvens ulike anlegg i Norge, og Green Cargo trekker togene mellom Kongsvinger og henholdsvis Frövi og Gävle.

Les mer om avtalen her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/10/10/grenland-rail-og-green-cargo-forlenger-med-moelven/

Holmen Sidespor

Holmen Sidespor i Drammen, ble bygget om i 2016. Ombyggingen hadde en prislapp på ca. 400 millioner norske kroner. Mens det nye lasteanlegget til Auto Link (Nå Axess Logistics) ble meget bra, var ikke ankomsten til containerdelen (Furuholmen) like godt ivaretatt ifm ombyggingen. CargoNet startet opp en containerpendel mellom Alnabru og Sundland/ Holmen Sidespor den 28.april, men måtte snart gi opp dette, da terminalkostnadene ble for høye. Mye av dette skyldes en omfattende prosess for å få skiftet vognene til/fra lastesporene på Furuholmen. Den 19. august ble det klart at sidesporet skulle bygges om, slik at adkomsten til containerhavnen kunne forseres uten omfattende skifting. Ombyggingen stod ferdig i månedskiftet september/ oktober. Prislappen på denne ombyggingen er ikke kjent. Den 26.oktober startet så den andre store godsoperatøren, Green Cargo, opp sin containerpendel mellom Alnabru og Sundland/ Holmen. Denne går i skrivende stund 2 ganger pr. uke.

Les mer om saken:

https://railway2016.wordpress.com/2016/12/06/holmen-sidespor-apnes/

https://railway2016.wordpress.com/2017/04/28/forste-containertog-til-holmen-sidespor/

https://railway2016.wordpress.com/2017/08/19/holmen-sidespor-bygges-om/

https://railway2016.wordpress.com/2016/12/22/400-millioner-kan-det-vaere-sant/

https://railway2016.wordpress.com/2017/10/26/green-cargo-med-ny-pendel-mellom-alnabru-og-sundland/

 

Andre sidespor  

  

Larvik Havn.                                         Nytt sidespor til Voss Water. 

Etter at NSB Gods la ned sin vognlastvirksomhet rundt år 2000, har vi opplevd massedød blant sidesporene i Norge. Noen sidespor opplever dog fornyet aktivitet. Her kan åpningen av det nye sidesporet til Voss Water på Iveland den 15.juni, nevnes.

Les om åpningen her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/06/15/nytt-sidespor-tatt-i-bruk/

I januar ble det også kjent at man skal renovere jernbaneterminalen i Larvik Havn for nærmere 50 millioner kroner. Nytt spor legges i skrivende stund, og den nye terminalen skal stå ferdig nå i 2018.

Les mer om Larvik Havn her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/01/23/ny-jernbaneterminal-pa-larvik-havn/

Til slutt bør det nevnes at også Terminalen på Rolvsøy har fått fornyet aktivitet i året som har gått. I begynnelsen av oktober kom det første vognlast-toget fra Parma i Italia, til Rolvsøy. Det er logistikkselskapet Collicare som står bak initiativet.  Hector Rail er valgt som leverandør av trekkraft.

Les mer om saken her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/10/17/forste-tog-fra-parma-ankom-mandag/

Lokomotivførerutdanning

Heller ikke i 2017 var det stille rundt lokomotivførerutdannelsen. Etter at lokomotivførerstreiken ble avsluttet høsten 2016, trodde de fleste at dette temaet var utdebattert for en god stund. Streiken ble avsluttet etter at Samferdselminister Solvik-Olsen lovet å utarbeide en nasjonal standard for lokomotivførerutdanningen i Norge. Det var dog noe forbehold som de ulike aktørerene valgte å tone ned………

Det nye Jernbanedirektoratet fikk oppdraget med å utarbeide den nasjonale standarden. I mars 2017 forelå resultatet. Men selv om Statens Jernbanetilsyn allerede før streiken ble avsluttet i 2016, hadde sendt signaler om dette, fikk mange hakeslepp da vedkommende tilsyn den 29.april fastslo at den nasjonale standarden ikke kunne gjøres juridisk forpliktende for jernbaneforetakene. Dette vil stride med jernbanedirektivet fra EU, som Norge gjennom EØS-avtalen er bundet av.

Resultatet av den svært kostbare streiken høsten 2016 ble dermed at man fikk en nasjonal standard som kun er rådgivende ovenfor de som skal utdanne lokomotivførere.

Det hører også med til historien at den 17.oktober ble det kjent at Norsk Jernbaneskole hadde fått godkjent en opplæringsplan som kortet ned lokomotivførerutdanningen fra 18 til 12 måneder…..

Les mer om saken her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/04/29/standard-men-ikke-nasjonal/

https://railway2016.wordpress.com/2017/10/17/lokomotivforerutdanningen-i-norge-reduseres-til-12-maneder/

Den gamle Nortland-gruva i Pajala

I takt med økende malmpriser utover høsten 2017, ble ryktene om ett nytt startforsøk i Pajala stadig sterkere. Det ble etterhvert klart at en svensk investorgruppe skal starte opp prøveutvinning i den gamle Northland-gruva. Oppstarten er planlagt til mai 2018. Ryktene vil ha det til at Grenland Rail er involvert i den omfattende jernbanetransporten som nødvendigvis kommer som en følge av at Narvik er valgt som utskipningshavn også denne gangen. Disse ryktene er dog ikke bekreftet, og andre jernbaneforetak skal vist nok også ha levert inn anbud på transporten.

Det blir uansett svært spennende å se hvordan dette går utover våren og sommeren. Ikke minst om malmprisene holder seg i tiden som kommer.

Les mer om saken her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/09/19/nytt-liv-for-northland-gruva-i-pajala/

Statens Jernbanetilsyn

Statens Jernbanetilsyn har i 2017 blant annet vært på besøk hos Tågåkeriet, Grenland Rail og Hector Rail. I alle disse tilsynene er det avdekket større eller mindre avvik. De alvorligste avvikene ser det ut til at Hector Rail har stått for. Selskapet fikk i november svært korte frister på å tette de alvorligste avvikene, med varsel om inndragelse av lisensen i Norge. Endelig utfallet av dette er foreløpig ikke klart. Men det vil få svært alvorlige konsekvenser for godstransporten på jernbane, både på kort og lang sikt, om selskapet skulle få trukket sin lisens.

Det man kan undres over er at mange av avvikene som avdekkes hos jernbaneoperatørene dreier seg om manglende oppfyllelse av eget regelverk……

Mye mer kunne sikkert skrives om jernbaneåret 2017, men denne oppsummeringen rundes herved av. 2018 kommer til å bli ett år som vil kunne by på mange overraskelser og utfordringer både i person- og godssektoren, så vi har spennende tider i møte! 

God nytt år! 

Reklamer

Lokomotivførerne godkjenner ny pensjonsordning

     

Endringer i pensjonsordningene er ett hett tema om dagen.

Forslag til ny pensjonsordning for lokomotivførerne i NSB og NSB Gjøvikbanen har vært ute til uravstemning blant medlemmene i Norsk Lokomotivmannsforbund. Det ble et klart flertall: 94 % av de som deltok, stemte for den nye ordningen.

Les hele saken her:

http://www.lokmann.no/2017/12/18/ny-tjenestepensjonsordning-godkjent-i-uravstemning/

https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/medlemmene-sa-ja-til-ny-nsbpensjon-6.158.519222.02f1dc8c96

Les mer om detaljene i den nye pensjonsordningen her:

http://www.lokmann.no/2017/12/01/ny-tjenestepensjonsordning-i-nsb-og-nsb-gjovikbanen/

Tømmertog sporet IKKE av på Grorud

Foto: Bane NOR

Det ble meldt om avsporing lørdag kveld, men informasjonen viste seg ikke å være helt korrekt.

CargoNet sporet lørdag kveld, kl. 2328, av med Gt 8061 på Grorud st. Tømmertoget skulle til Charlottenberg. (SE)

I forbindelse med avsporingen ble det blant annet skader på KL-anlegget, signal og sporveksel. Endel tømmer havnet på bakken. Prognose for åpning av strekningen Bryn – Lørenskog er foreløpig satt til mandag 18.desember kl. 0500.

 

Oppdatering fra Bane NOR søndag kveld:

– Det ble først meldt om en avsporing, men etter at vi fikk oversikt over skadestedet så vi at det ikke er en avsporing. Hva som har forårsaket at tømmertoget har mistet deler av lasten undersøker nå både Bane NOR og Statens Havarikommisjon for transport nærmere, sier banesjef i Oslo, Guttorm Moss.

Les hele saken på Bane Nor sine nettsider:

http://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2017/tommertog-sperret-grorud-stasjon/

Statens Havarikommisjon skal rutinemessig se på hendelsen, og skriver følgende på sine sider:

«Undersøkelse av jernbaneulykke ved Grorud stasjon

Beskrivelse

Lørdag 16. desember 2017 skjedde et sammenstøt mellom et hjelpelokomotiv og tømmervognene til tog 8061. Sammenstøtet var så kraftig at deler av tømmerlasten falt av toget, og havnet på plattformen og i sporene på Grorud stasjon. Et motgående lokaltog kjørte ut fra stasjonen kort tid før hendelsen, og unngikk dermed å bli truffet av tømmerstokkene.

Tømmertoget var på vei fra Alnabru til Sverige, og hadde hjelpelokomotiv i stigningen fra Alnabru til Lørenskog stasjon. Hjelpelokomotivet bestod av to enheter som dyttet bak toget. Dette var ikke koblet sammen med tømmertoget, og det oppsto avstand mellom disse.

Da hjelpelokomotivet innhentet toget ble det et kraftig sammenstøt som resulterte i at deler av tømmerlasten falt av.

Ingen personer ble skadet, men det ble skader på materiellet og infrastrukturen.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.»

Les hele saken på SHT sine sider:

https://www.aibn.no/Jernbane/Undersokelser/17-1096

Ruteendring – R18

   

Ruteendring er alltid en merkedag i jernbanesektoren. Planprosessene bak ruteendringene blir stadig mer omfattende, etter hvert som det kommer til flere operatører. Spesielt på Østlandet er det relativt liten kapasitet som skal fordeles på mange selskap. Vi er nå drøye 2 døgn i R18, men det er ikke mange dagene før man starter med planleggingen av R19.

Les om planprosessen frem mot ruteendring her:

http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=ns2017no:kapasitetsfordeling

Fra R17 til R18 er det ikke så mange markante endringer. Men noen endringer blir det alltid. Etter at FIDO gjorde sitt inntog, har tjenesteruteboka stadig blitt ett fjernere begrep. Denne finnes dog fortsatt mulig å laste ned. Her følger ett utvalg for R18:

Tjenesterutebok Cargonet, R18

Tjenesterutebok Green Cargo Norge AS

Tjenesterutebok Hector Rail AB

Tjenesterutebok Grenland Rail, R18

Tjenesterutebok Tågåkeriet, R18

Tjenesterutebok SJ, R18

Tjenesterutebok NSB Gjøvikbanen AS

For NSB er ruteboka relativt omfattende, men kan lastes ned hos Bane Nor på denne linken:

http://www.banenor.no/kundeportal/ruter-og-sportilgang/tjenesteruteboker-r17/

 

Skjebnetid for Hector Rail

I morgen er det fredag 17.november 2017. Dette er den første av flere frister Statens Jernbanetilsyn har satt for Hector Rail i forbindelse med lukking av sikkerhetsavvik.

Ett av avvikene som vies mye oppmerksomhet fra SJT sin side, er uklare ansvarsforhold som følge av en lang og omfattende omorganiseringsprosess hos Hector Rail. Det har også vært til dels store endringer i eierskapet bak selskapet de siste årene. En rekke sentrale personer i Hector Rail har enten sluttet eller blitt byttet ut. Torsdag denne uken ble det kjent at nok en sentral leder har valgt å forlate selskapet.

Les pressemelding fra Hector Rail her:

http://www.hectorrail.com/2017/11/16/hector-rail-group-ceo-steps-down/

Les mer om dagens eierkonstellasjon bak Hector Rail:

https://www.transportnet.se/article/view/493252/eqt_koper_hector_rail

I vårt naboland blir nok Statens Jernbanetilsyn oppfattet som en rigid og svært streng tilsynsmyndighet, med liten evne til skjønnsvurdering. Onde tunger vil sogar ha det til at SJT ser det som sin uoffisielle oppgave å «beskytte» de statlige jernbaneforetakene…..

Nå er det jo slik at Statens Jernbanetilsyn etter beste evne, er satt til å forvalte ett samfunnsoppdrag med basis i lover og forskrifter som har mye av sitt opphav i direktiver fra EU. Det vil nødvendigvis finnes forskjellig oppfatninger om disse direktivene og Statens Jernbanetilsyns evne til å levere på sitt samfunnsoppdrag.

Men noen må passe på at jernbaneselskapene følger lover og forskrifter, og ikke minst de regler de selv har fastsatt for egen virksomhet. Det ser overraskende nok ut til at det er på det siste punktet mange jernbaneforetak sliter.

Svenske samfunnsdebattanter er naturlig nok også opptatt av Hector Rails gjøren og laden:

https://lokforaren.wordpress.com/2017/11/15/hectors-koncernchef-hoppar-av/

Så får vi se om Hector Rail har nok fagkunnskap og rutine i sin organisasjon til å bære selskapet gjennom tøffe tak både med tilsynsmyndighet, personal-utskifting og omorganisering.

Neste uke får vi nok de første signalene på om Hector Rail evner å ta avgjørende grep om egne utfordringer…….

Overtallighet i Norge – manko i Sverige

     

Om det ikke skjer noe dramatisk vil ca. 100 norske lokomotivførere gå en mager jul i møte og stå uten jobb når vi skriver 1.1.2018. Flesteparten av disse er nyutdannede fra Norsk Jernbaneskole. Årsakene til denne overtalligheten er sammensatt, men mye kan tilskrives at NSB er midt oppe i ett prosjekt for effektivisere driften inn mot den skjerpede konkurransen i persontog-sektoren. «Kompass»-prosjektet til NSB har gjort at de ikke ansetter så mange lokomotivførere som det behovet de har signalisert ovenfor Norsk Jernbaneskole.

Det er dog ventet at overtalligheten skal avta noe i løpet av 2018. Men det er et alvorlig problem dersom nyutdannede fører går lenge uten å kunne få benyttet fagkunnskapene.

Les om overtalligheten på sidene til Norsk Lokomotivmannsforbund:

http://www.lokmann.no/2017/07/03/lokomotivforere-utdannes-til-arbeidsloshet/

I Sverige derimot, er behovet for lokomotivførere akutt. Sommeren 2017 har i Sverige vært preget av mange innstillinger som følge av personalmangel. SJ annonserer nå at de skal ansette 225 lokomotivførere i 2018 og 2019. Anslagene varierer noe, men enkelte mener det totale behovet hos «söta bror»  vil ligge på opp imot 350 nye lokomotivførere hvert år i lang tid fremover.

Les om ansettelsene i SJ her:

http://www.jarnvagsnyheter.se/20171020/6961/sj-nyanstaller-500-lokforare-och-tagvardar

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/2Q7My/sj-soker-200-som-vill-bli-lokforare

Mange svenske lokomotivfører kjører i dag for norske selskap. Dette kommer naturligvis i ett spesielt lys, når man i Norge har overtallighet og tilsvarende manko i Sverige. Men denne ubalansen er vanskelig å råde bot på, så lenge lønnsnivået for lokomotivførere i Sverige ligger ca 25 % under det norske.

I Sverige er det 31 virksomheter som har godkjennelse av Transportstyrelsen til å bedrive grunnutdanning av lokomotivførere. I tillegg til Trafikverkets egen skole i Ängelholm, driver bl.a. TCC og Protrain grunnutdannelse på flere steder i Sverige.

Les om TCC her:

http://www.tcc.se/

Les om Protrain her:

http://www.protrain.se/

 

NSB Gjøvikbanen skriver serviceavtale med Stadler

Foto: Stadler

NSB Gjøvikbanen skriver servicekontrakt med Stadler om førstelinjevedlikehold av 10 Flirtsett, etter at sistnevnte leverte det beste tilbudet i anbudskonkurransen som akkurat er avsluttet.

Stadler vant anbudet etter å ha gitt tilbud med ett serviceopplegg etter modell av det man bruker på Flirt-settene til MTR Express i Stockholm.

Det kan også nevnes at Stadler har kontrakt på alt vedlikehold og service på Bybanens vogner i Bergen.

Stadler vil bygge ut servicepunkt i Lodalen. Kontrakten med NSB Gjøvikbanen løper fra 1. januar 2018.

Les mer om saken her:

http://www.jarnvagsnyheter.se/20171027/6989/stadler-vinner-forsta-servicekontraktet-flirt-tag-i-norge